Algemene voorwaarden

Fort Alpha – Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de faciliteiten die Fort Alpha te bieden heeft.

1.2 Fort Alpha is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden een maand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden.

 1. Overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de faciliteiten die Fort Alpha te bieden heeft.

2.2 Fort Alpha is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden een maand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden.

 1. Lidmaatschap

3.1 Het lid is bekend met het feit dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Fort Alpha worden overgedragen.

 1. Lidmaatschapsgelden

4.1 Het lidmaatschapsgeld van een 1 jaar onbeperkt-abonnement, 6 maanden onbeperkt-abonnement en kids-abonnement wordt maandelijks middels automatische periodieke incasso afgeschreven via Multisafepay.

4.2 Het lidmaatschapsgeld van een dagpas, 10-rittenkaart of andere losse training wordt online door de klant betaald via SportBit / Multisafepay.

4.3 De geldigheid van een 10-rittenkaart is 12 maanden na de aankoopdatum.

4.4 Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Fort Alpha te worden voldaan. Het lid kan de faciliteiten van Fort Alpha niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.5 Fort Alpha biedt leden de mogelijkheid om een lidmaatschap voor verschillende periodes af te sluiten.

4.6 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

4.7 Alle prijzen zijn inclusief btw. Fort Alpha is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw.

4.8 Fort Alpha is bevoegd om op 1 januari van elk kalender jaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 6%.

 1. Privacy

5.1 Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw persoonlijke toestemming.

5.2 In onze privacyverklaring staat beschreven hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze leden omgaan.

 1. Zwangerschap, ziekte, langdurige blessure of letsel

6.1 In geval van een zwangerschap, ziekte, een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Fort Alpha het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 52 weken, gepauzeerd worden (dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk, vakantie).

6.2 Het stopzetten van een lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

6.3 De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 52 weken.

6.4 Een lid of deelnemer bij Fort Alpha is verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de instructeur.

 1. Openingstijden

7.1 Fort Alpha is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.

7.2 Fort Alpha is bevoegd om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

7.3 Fort Alpha is bevoegd om het park voor onderhoudswerk en reparatie te sluiten. Leden wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Fort Alpha is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Fort Alpha of haar medewerkers.

8.2 Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Fort Alpha, noch de medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het park.

 1. Huisreglement

9.1 Het lid is ermee bekend dat Fort Alpha bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig en kunnen online op de website van Fort Alpha geraadpleegd worden.

9.2 Fort Alpha kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 1. Gedragsregels

10.1 Leden en introducees zullen geen misbruik maken van de toestellen, obstakels of de faciliteiten welke Fort Alpha biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende persoon.

10.2 Incorrect, ruw of agressief gedrag naar zowel medewerkers als andere leden toe wordt niet geaccepteerd. Overtreding van deze regels kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

 1. Slotbepaling

11.1 Overeenkomsten tussen het lid en Fort Alpha kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

11.2 Wanneer één van de bovenstaande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

11.3 Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse Rechter.